Žáci / Výchovné poradenství

POMOC PRO ŽÁKY I RODIČE

ÚKOLY VÝCHOVNÉHO PORADCE

Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů žáků. Je spojovacím článkem mezi rodiči a institucemi, které se zabývají odbornou péčí o děti a mládež (např. pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, úřad práce, sociální kurátoři,…). Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, ostatními vyučujícími a metodikem primární prevence.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

Výchovný poradce: Ing. Tomáš Zíka
Konzultační hodiny pro žáky i rodiče – po předchozí dohodě kdykoliv

Konzultační témata:

 • problémy v oblasti učení, chování, osobní problémy - ty mohou souviset:

          s psychickým a sociálním dozráváním žáků 
          s přechodem a adaptací na nový typ školy

 • specifické poruchy učení a chování – doporučení do PPP nebo jiného odborného pracoviště.     Škola po celou dobu studia přihlíží k vývojovým poruchám učení v souladu s doporučením příslušného poradenského zařízení. V přístupu a pomoci těmto žákům se škola řídí Metodickým pokynem MŠMT ČR ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování č. 13711/2001-24 a Směrnicí MŠMT ČR k integraci žáků se specifickými poruchami učení č. 13710/2001-24.
 • kariérové poradenství – volba povolání, výběr dalšího studia

Kdy se obrátit na výchovnou poradkyni

nejčastější problémy:
problémy ve škole ( docházka, špatné známky, konflikty se spolužáky, neshody s učiteli …)
osobní problémy ( vztahy s rodiči, sourozenci, přáteli, nemoc, návykové látky …)
volba povolání ( výběr dalšího studia, zaměstnání, vyplňování přihlášek …)

podmínky jednání:
- přicházíte dobrovolně jako rovnocenní partneři
- vyslechnu vaše problémy a zaručuji mlčenlivost
- budu jednat ve vašem zájmu a s vaším souhlasem
- pomohu vám zajistit jednání s odborníky ( psycholog, lékař, sociální pracovník …)
- problémy za vás nevyřeším, mohu pouze navrhnout možné způsoby řešení

Kontakty:

 • Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, pracoviště Děčín, Jiřího z Poděbrad 209/19, Děčín 6, tel. 412 532 071, http://www.pppuk.cz
  - provádí šetření žáků s výchovnými a výukovými problémy
  - diagnostikuje poruchy učení a chování
 • Linka bezpečí
  - pomáhá již řadu let dětem a mladým lidem
  - informace o sdružení Linka bezpečí na http://www.linkabezpeci.cz
  - tel.č. 800 155 155 ( bezplatná Linka bezpečí )
  - tel. č. 283 852 222 ( rodičovská linka )
 • Kariérové poradenství - volba povolání
  - prohlížejte www stránky jednotlivých škol
  - navštěvujte Dny otevřených dveří, informujte se u bývalých spolužáků
  - sledujte informace o školách a přijímacím řízení v denním tisku, letácích, na nástěnce VP

Užitečné internetové adresy: