Uchazeči / Praktická sestra/Zdravotnický asistent (dálkové studium zkrácené)

PRAKTICKÁ SESTRA - 3 ROKY STUDIA

Tento typ studia je určen pro žáky, kteří již mají maturitní zkoušku a potřebují jen získat kvalifikaci v oboru Praktická sestra.

     Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném  vyhláškou č. 55/2011 sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Cíl studia: 

 • Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.
 • Studium je zakončeno profilovou částí maturitní zkoušky (ústní zkouška z odborných předmětů (Ošetřování nemocných, Ošetřovatelství, Psychologie a komunikace)  s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách.
 • Nabídka uplatnění a specializací je velmi široká, a to např. v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, fyzioterapie, ošetřovatelství, nutriční terapeut...

Organizace výuky

 • Výuka je realizována formou konzultací a přednášek jednou krát týdně od 8:00 do 15:30 hod. Konkrétní den bude určen do 15.6. daného roku. Praktická výuka je součástí konzultačních dnů a probíhá ve smluvních zařízeních na území sídla školy. Ve druhé polovině června proběhne zápis do studia (přijatým žákům bude zaslána mailem pozvánka).

Vyučované  předměty:

 • Odborný cizí jazyk
 • Somatologie
 • Psychologie a komunikace
 • První pomoc
 • Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena
 • Klinické obory
 • Výchova ke zdraví
 • Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory)
 • Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku)

Odborná výuka probíhá v odborných moderních učebnách, odborná praxe v Krajské zdravotní a.s. - především v nemocnici Děčín. 

Učební plán_Praktická sestra 3