Uchazeči / Praktická sestra/Zdravotnický asistent (denní studium)

Chceš pracovat s lidmi a pomáhat jim? Věnuj své úsilí studiu oboru praktická sestra a poznej skutečný pocit radosti z práce – pomáhej lidem, kteří to potřebují.

PRAKTICKÁ SESTRA

     Vystuduj tento obor a staň se hrdinou dnešní doby! Nikdy jindy v historii nebyli zdravotníci potřeba tak, jako právě dnes. Kvůli všeobecnému nedostatku zdravotnického personálu budeš mít zaměstnání jisté v jakékoliv době a až zachráníš první život, budeš vědět, že veškeré úsilí, které v tomto studiu vynaložíš, se vyplatilo.

     Náplní Tvé práce bude péče o konkrétního člověka. Budeš se starat o člověka na konci své životní cesty. Dědečka s cukrovkou. Potlučeného fotbalistu. Malého rošťáka s rozbitým loktem. Právě narozeného chlapečka. Tvé zaměstnání bude velmi rozmanité, přičemž budeš neustále rozdávat svou pomoc tam, kde je potřeba.

 

     Studiem tohoto oboru získáš teoretické a především praktické vědomosti a dovednosti, které jsou důležité pro uplatnění sebe sama na trhu práce i pro další vzdělávání. Nastartuj svou kariéru na naší škole!

Uplatnění po dokončení studia:

Po kliknutí na konkrétní uplatnění se zobrazí fotografie z akcí naší školy. Pro zobrazení fotografií ze všech akcí školy sledujte náš Facebook a Instagram.

zdravotnický asistent, praktická sestra

komunitní zdravotní péče

domácí zdravotní péče

zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb

zdravotnický pracovník v léčebnách dlouhodobě nemocných

zdravotnický pracovník v zařízeních geriatrické péče

zdravotníci v zařízeních hospicové a respitní péče

Profil absolventa: na této části obsahu se pracuje

Učební plán: na této části obsahu se pracuje

Naši studenti: na této části obsahu se pracuje

Cíl studia: na této části obsahu se pracuje

 

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném  vyhláškou č. 55/2011 sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách.

Nabídka uplatnění a specializací je velmi široká, a to např. v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, fyzioterapie, ošetřovatelství, nutriční terapeut...

Velmi dobrá možnost uplatnění nejen v ČR, ale také v zahraničí

Povinné všeobecně vzdělávací předměty: 

 • Český jazyk
 • Literatura
 • Cizí jazyk (anglický nebo německý)
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie 
 • Ekonomika
 • Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova
   

Povinný volitelný předmět:

 • Cizí jazyk 2 (anglický nebo německý)
   

Odborné předměty:

 • Somatologie
 • Psychologie a komunikace
 • První pomoc
 • Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena
 • Klinické obory
 • Výchova ke zdraví
 • Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory)
 • Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku)
   

Odborná výuka probíhá v odborných moderních učebnách, odborná praxe v Krajské zdravotní a.s. - především v nemocnici Děčín event.. v Nemocnici Česká Lípa

Učební plán 2017-2018

Učební plán 2018-2019

Učební plán 2019 - 2020 Praktická sestra